İçeriğe geç

AKS GRUP ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN ALIŞ VE SATIŞ LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

AKS GRUP ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN ALIŞ VE SATIŞ LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KANUN” veya “KVKK’’) 10. Maddesi uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerinizi;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki bütün tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir. Ayrıca yasal mevzuatlar, sözleşmeler, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve KVKK’da yer verilen kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, Müşterilerimizin hizmet alımı ile ilgili yürütülen her türlü sürecin yönetimi/takibi amacıyla özellikle;

 • Şirketimizin iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Fatura düzenlenebilmesi, müşteriye iletilebilmesi ve tahsilat süreçlerinin yönetilmesi
 • Elektrik Piyasası mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
 • Sözleşmenin sona ermesi halinde fesih ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi
 • Tüm talep, öneri, itiraz ve şikâyetlerin takip ve yönetimi
 • Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik müşteri memnuniyeti araştırmalarının yapılabilmesi
 • Ürün hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, tarife ve diğer faydaların sunulması
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik/abonelik öncesi soruların ve şikâyetlerin yanıtlanabilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 5651 sayılı kanun gereğince log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığı ile takip edilebilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki süreçlerin takibi, adli makamlardan gelen yazıların cevaplanması
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Operasyon, düzenli raporlamalar, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde sözleşmemizin devam ettiği süre boyunca ve sözleşmemiz sona erdikten sonra ilgili yasal mevzuatın öngördüğü süre kadar işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıldığı

Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla ve mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, PTT, bankalar, tahsilat hizmeti alınan firmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler, İcra Daireleri, EPİAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, elektrik kesme işlemi için müşterimizin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketine, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler, adli merciler vb kamu kurumlarına aktarılmaktadır.

Yine mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, grup şirketlerimize, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, mali müşavirlere, şirketimiz içerisinde şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlara, kargo gönderim şirketlerine ve diğer hizmet alınan üçüncü kişilere ve benzeri özel kurumlara yasal mevzuatlar kapsamında aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz özellikle; hizmetimizden faydalanmak üzere başvurunuz sırasında bizimle bilgilerinizi paylaşmanız aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak, internet sitemizde doldurduğunuz başvuru da dahil her türlü form aracılığıyla yazılı ve/veya elektronik olarak, internet sitesi çerezleri, şirket numaralarının aranması, sosyal medya, SMS kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yine EPİAŞ, EPDK ve ilgili diğer Kurumların kullanıma sunduğu sistemler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak ayrıca tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar aracılığıyla ve Şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; Kanunun 5. Maddesinde yer alan açık rızanıza istinaden veya Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri gereği imha edilecektir

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “https://www.aksgrup.com.tr/” adresinde örneği bulunan başvuru formunu doldurarak aşağıda tanımlanan yöntemlerden birini kullanarak iletebilirsiniz. Şirketimizle paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve Şirketimize doğru olarak aktarılmış olması önemli olup bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde Şirketimize bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi Şirketimize ileten tarafa aittir. Kişisel veri sahibi kendisi dışındaki bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresiBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Konu
Şahsen Başvuru(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)İlkbahar Mahallesi 608. Sokak No:9 06550 Çankaya/Ankara Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligatİlkbahar Mahallesi 608. Sokak No:9 06550 Çankaya/AnkaraTebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kep adresiKayıtlı e-posta adresinizaks@hs01.kep.trinfo@aksgrup.com.trE-posta bildiriminin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Şirketimiz 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Şirketimizin; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

Şirketimizin Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususun Şirketimize bildirilmesi yükümlülüğü tarafınıza aittir.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat, teknoloji ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda yer alan hususlarda değişiklik olabileceğinden, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.